Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ("Polityka prywatności strony www.cns.com.pl")

 1. O nas
  Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisuwww.cns.com.pl (dalej jako „Serwis”) jest spółka CNS Outsourcing IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 103/320 (dalej jako „CNS”). Nasze dane kontaktowe znajdują się w pkt 10 („Jak się z nami skontaktować?”).
 2. Państwa prywatność
  Podczas kontaktów z Państwem zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, takie jak. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Zależy nam na ochronie Państwa prywatności, wobec czego Państwa dane osobowe będą  przez nas zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).
 3. Pliki Ciasteczek
  Serwis korzysta z tzw. ciasteczek, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie ciasteczek umożliwia CNS dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Ciasteczka wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania Ciasteczek, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików Ciasteczek, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami Ciasteczek zostały wskazane pod poniższymi linkami:

 4. Cel przetwarzania danych Państwa danych
  Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.cns.com.pl. W uzasadnionych przypadkach będziemy również przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu w celach archiwalnych (dowodowych), polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. W przypadku, gdy Użytkownik przekaże Administratorowi swoje dane w wyniku działań promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, CNS będzie przetwarzał dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, którą można w każdym momencie wycofać, a wówczas Administrator nie będzie przetwarzał tych danych od momentu wycofania zgody.
 5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, liczbę i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych.
 6. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?
  Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Państwa zgodą, o ile nie wymaga to realizacji umowy, bądź usługi lub innych działań związanych ze świadczeniem usługi dla Państwa, zatem w szczególnych wypadkach będziemy przekazywać dane wyłącznie firmom i osobom upoważnionym przez nas, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki.
 7. Przysługujące Państwu prawa
  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, tel: 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: [email protected].
  CNS, jako Administrator danych, zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ochrona Państwa danych osobowych
  CNS traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. CNS stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione w szczególności przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnioną manipulacją, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.CNS, jako Administrator danych, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem informacji przewidzianych w punkcie 3.
 10. Przekazywanie danych poza EOG
  Co do zasady Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Administrator wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Administrator udostępnia kopię Pana/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 11. Jak można się z nami skontaktować?
  Aby skontaktować się z nami w sprawie dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych bądź w każdej innej sprawie:

  • można się z nami skontaktować pod następującymi numerami telefonu: 22 205 02 39, 22 205 44 04,
  • można do nas napisać na adres e-mail: [email protected].
 12. Aktualizacje niniejszej informacji
  Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacją Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu.